acve
vahdet

Esmâ-i Hüsnâ "Er-Rahman"

Esmâ-i Hüsnâ
Paylaş
2015-01-26 13:56:10
Kur’an, Allah’ı tanıtırken öncelikle O’nun Rahmân ve Rahîm oluşundan söz eder. Allah’ın rahmet özelliği ile ilgili olarak Esmâ-i Hüsn⒠da otuza yakın isim geçmektedir.
er-RAHMÂN VE er-RAHÎM

Rahmân ve Rahîm isimleri “Rahmet” kelimesinden türemiştir. Rahmet sözlükte,
acıma, sevme, şefkat etme, rikkat (yufka yüreklik, acıma ve incelik) sahibi olma, ihsan etme ve bağışlama gibi anlamlara gelir.

Rahmet, rahmet edilene bağış ve lütuf gerektiren bir kalp yumuşaklığı ve merhamet
duygusudur.

Rahmet, Allah için kullanıldığı zaman, ihsan ve lütuf; insanlar için kullanıldığı zaman ise acıma, bağış ve kalp yumuşaklığı kastedilir. Kur’an, Allah’ı tanıtırken öncelikle O’nun Rahmân ve Rahîm oluşundan söz eder. Allah’ın rahmet özelliği ile ilgili olarak Esmâ-i Hüsn⒠da otuza yakın isim geçmektedir. Rabbimizin kullar hakkında en çok işleyen ve en belirgin özelliği rahmettir. Allah’ın kullarına gazap etmesi veya onları cezalandırması bir şarta bağlı iken, rahmet sıfatı herhangi şarta bağlı değildir. Allah’ın rahmeti bütün yaratıklar hakkında geneldir.

“O kendisi için rahmeti yazmış (farz kılmış) tır.” ( En’am 12)

Evrendeki her varlık O’nun rahmetinin sonucudur. Hayat ve hayatı devam ettiren
araçlar, bağışta bulunma ve rızıklandırma, kabiliyet ve irade verme, organlar ve yiyecekler,içecekler ve yerler, üzerinde olanlar ve gökler hepsi o geniş rahmetin neticesidir.

Allah insanlara merhamet ettiği için onlara hem akıl ve muhakeme gücü, hem de onları
doğru yola götürecek peygamberler ve kitaplar göndermiştir

“Sana kitabı (Kur’an) her şeyi açıklayıcı, hidayet ve rahmet olarak ve müminlere
müjde olarak indirdik.” ( Nahl 89)

Allah, Hz. Muhammed’i (s.a.v) de alemlere rahmet olarak göndermiştir.

“Seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya 107)

AYETLER VE HADİSLER

Kasas sûresi (28), 73: "Rahmetinden dolayı, Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki (geceleyin) dinlenesiniz (gündüzün) ise O'nun lûtuf (ve kereminden rızkınızı) arayasınız. Umulur ki şükredersiniz."

Furkân sûresi (25), 48, 49: "Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz gökten tertemiz bir su indirdik. Ki Biz (o suyla) ölü toprağa can verelim, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su sağlayalım, diye.

"

Bakara sûresi (2), 143: "...Hiç şüphesiz Allah, bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir."

En'âm sûresi (6), 155: "İşte bu (Kur'ân) da mübarek bir Kitap'tır. Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki, size rahmet edilsin."

Yûnus sûresi (10), 57: "Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, mü'minlere bir hidayet ve rahmet geldi."

Bakara sûresi (2), 163: "Her halde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka bir ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm'dir."

En'âm sûresi (6), 12: "De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" "Allah'ındır" de. O, rahmet etmeyi kendi nefsine yazmıştır. Sizi, varlığında asla şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Ama kendilerini zarara sokanlar inanmazlar."

A'râf sûresi (7), 156: "Ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz, hem de ahirette. Biz gerçekten (de tevbe edip Senin hidayetine) yöneldik." Allah buyurdu ki, "azabım var, onu dilediğime isabet ettiririm, rahmetim de vardır, o ise her şeyi kaplamış (ve kuşatmış)tır. Onu da özellikle korunanlara, zekâtını verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım."

Tevbe sûresi (9), 128): "Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkündür. Mü'minlere çok şefkatli ve merhametlidir."

Nûr sûresi (24), 56: "Hem namazı kılın, zekâtı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz."

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.) sevginin, rahmetin, ihsan ve güzelliğin elçisidir dostlar!

Enbiyâ sûresi (21), 107: "(Ey Muhammed!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."

"Şüphesiz Allah'ın yüz rahmeti vardır. İşte onlardan bir rahmet vardır ki mahlûkât kendi aralarında birbirlerine onunla acırlar. Doksan dokuzu kıyâmet günü içindir." Müslim, Tevbe, 20; Tirmizî, Deavât, 107; İbn Mâce, Zühd, 35.

İnsanoğluna "akıl" bahşeden Allah, ondan, kendisini bilmesini ve O'na "ortak" koşmadan kulluk etmesini istemektedir. Kudsî bir hadiste " Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen, fakat Bana hiçbir şeyi ortak (şirk) koşmamış olsan, şüphesiz Ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle karşılarım!" Tirmizî, Deavât, 106

İki Cihan Serveri Muhammed Mustafa (s.a.s.) buyurdular ki: "İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez." Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.). Hadis no: 1923

KUR’AN’DA RAHMET KAVRAMI

1-Kur’an rahmet kavramını bazen cennet anlamında kullanır:

“Sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman: “Muhakkak ki biz Allah’ın
kullarıyız ve biz O’na döneceğiz.” derler. İşte Rablerinden onlara bağışlama ve rahmet
(cennet) vardır.” (Bakara 156-157)

“Kıyamet gününde yüzleri bembeyaz olanlar Allah’ın rahmeti (cenneti)
içindedirler; orada ebedi kalacaklardır.” (Ali İmran 107)

2-İnsanlara karşı yumuşak huylu davranmak da Allah’ın bir rahmetidir:

“Allah’tan bir rahmet ile sen onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı
yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. O halde onları affet
bağışlanmaları için duâ et...” (Ali İmran 159)

3-Rahmet kavramı Allah’ın maddi ve manevi yardımı için de kullanılır:

“Şüphesiz ki Allah’ın rahmeti (yardımı) iyilik yapanlara yakındır.” (Araf 56)

4-Allah’ın kullarını sıkıntılardan kurtarması da rahmettir:

“Hud’u ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık. Ayetlerimizi
yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik.” (Araf 72)

5-Rahmet kelimesi sıkıntıdan sonra gelen bolluk, bereket ve esenlik anlamına da gelir:

“Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet (esenlik)
tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında komplo kurmaya çalışırlar.”

6-Allah’ın insanlara çocuk vermesi de bir rahmettir:

“Melekler İbrahim’in karısına şöyle dediler: “Ey ev halkı! Allah’ın rahmeti ve
bereketi sizin üzerinizedir. Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, iyiliği boldur.” (Hûd 73)

7-Allah’ın kullarını affetmesi de bir rahmettir:

“De ki: “Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden
(affından) ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok
bağışlayan ve çok esirgeyendir.” (Zümer 53)

8-Anne-babaya karşı iyi davranmak da Allah’ın bir rahmetidir:

“Onlara iyi davranarak alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: “Rabbim!
Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et.”
diyerek duâ et. ( İsra 24)

9-Kur’an’ın kıyamete kadar baki kalması da Allah’ın bir rahmetidir:

“Eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız sonra da bu durumda sen
de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın. Ancak Rabbinin rahmeti (sayesinde Kur’an baki
kalmıştır.) Çünkü O’nun sana lütufkârlığı çok büyüktür.” (İsra 86-87)

10-Allah’ın salih insanların çocuklarını koruması da rahmettir:

“Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet
olarak hazinelerini çıkarsınlar...” (Kehf 82)

11-Allah’ın kullarının duâlarını kabul etmesi de rahmettir:

“Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için öğüt olmak
üzere onun (Eyyub’un) duâsını kabul ettik kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa
giderdik. Ve ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik.” (Enbiya 84)

12-Peygamberimiz (s.a.v)’in gönderilmesi de bir rahmettir:

“Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya 107)

13-Kur’an da Allah’ın en büyük rahmetidir:

“Elif, lâm, mîm. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. İyilik yapanlar için hidayet ve
rahmettir.” (Lokman 1-2-3)

14-Allah’ın eşler arasında sevgi ve ülfet yaratması da bir rahmettir:

“Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve
merhamet var etmesi de Allah’ın gücünün delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir
kavim için ibretler vardır.” (Rûm 21)

15-Allah’ın, ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesi de rahmettir:

“Allah’ın rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünden sonra nasıl diriltiyor!
Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadirdir.” (Rûm 50)

16-Savaşta zafer kazanmak da Allah’ın bir rahmetidir:

“De ki: Allah size bir kötülük dilerse O’na karşı sizi kim korur; ya da size rahmet
(zafer) dilerse size kim zarar verebilir? Onlar Allah’tan başka ne bir dost bulabilir ne de bir yardımcı.” (Ahzâb 17)

17-İnsanların gemilerle boğulmadan yolculuk yapmaları da Allah’ın rahmetidir:

“Dilersek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur, ne de
onlar kurtarılırlar. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar dünya
nimetlerinden faydalandırmamız müstesnadır.” (Yâsîn 44)

18-Yağmur da Allah’ın bir rahmetidir:

“Rüzgarları rahmetinin (yağmur) önünde müjdeci olarak gönderen O’dur.” (Furkan 48)

19-Gecenin dinlenme, gündüzün de rızık arama vakti kılınması Allah’ın bir rahmetidir:

“Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz,
gündüzün de O’nun rızkından arayasınız ve şükredesiniz.” (Kasas 73)

20-Allah’ın ibadetlere karşılık mükâfat vermesi de bir rahmettir:

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve peygamberine inanın ki O, size
rahmetinden iki kat ecir versin ve size ışığında yürüyeceğiniz bir nur lutfetsin; sizi
bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Hadid 28)

21-Allah’ın muhacirleri koruması da rahmettir:

Onlara: "Siz onlardan ve Allah’tan başka taptıklarından ayrıldınız, bunun için
mağaraya girin ki, Rabbiniz size rahmetini yaysın ve size işinizde kolaylık göstersin"
denildi. ( Kehf 16)

Görüldüğü gibi Allah’ın bizlere olan rahmeti çok boyutlu ve geniştir. Allah’ın rahmeti
hayatımızın her yönünü kuşatmıştır. Allah, rahmetini bir an kaldırsa yeryüzünde yaşanmaz. Hayat sona erer. Allah’ın rahmetine karşı bizlerin üzerine düşen birtakım görevler ve sorumluluklar vardır. Öncelikle O’nu hakkıyla tanımalıyız. Ona olan imanımızı güçlendirmeliyiz. Onun en büyük rahmeti olan Kur’an’ı anlayarak ve üzerinde düşünerek okumalıyız. Kavradığımız ayetleri bireysel, toplumsal ve sosyal hayatımızda uygulamalıyız. Kur’an’ın hayat programı ve nizamı olması için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz.

Allah’ın kullarına karşı merhametli olmalıyız. Onları Allah’ın en büyük rahmeti olan
Kur’an’la ve Hz.Peygamberle tanıştırmalıyız. Hz. Muhammed’den başka gerçek önder ve rehber olmadığını insanlara duyurmalıyız.

Allah’a ve Rasülüne itaat eden mü’minleri dost edinip onlara şefkat ve rahmet
kanatlarımızı germemiz gerekir. Mü’minlere karşı merhametli, kâfirlere karşı ise vakurlu ve şerefli olmamız gerekir. Kur’an’a ve Hz. Muhammed’e düşman olanları dost edinmemeliyiz. Onlara karşı Kur’an’ın öngördüğü şekilde mücadele etmeliyiz.

HADİSLERDE ALLAH’IN RAHMETİ

Aşağıdaki hadisler de Allah’ın, kulları üzerindeki rahmetini en güzel bir şekilde
anlatmaktadır:

Ebu Hûreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Allah
mahlukâtın olmasına hükmettiği zaman -Müslim’in rivâyetinde: "Allah mahlukatı yarattığı
zaman"- yanında bulunan, Arş’ın gerisindeki bir kitaba şunu yazdı: "Muhakkak ki
rahmetim gazabıma galip gelmiştir."104

Buhâri nin bir diğer rivâyetinde: "Rahmetim gazabıma galebe çaldı" denmiştir.

Buhâri ve Müslim'in bir rivâyetlerinde: "(Rahmetim) gazabımı geçti" denmiştir.

Ebü Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Allah,
rahmeti yüz parçaya böldü. Bundan doksan dokuz parçayı kendine ayırdı. Yeryüzüne geri
kalan bir parçayı indirdi. (Bunu da cin, insan ve hayvan mahlukatı arasında taksim etti.)
Bu tek parçadan nasibine düşen pay sebebiyledir ki mahlukat birbirlerine karşı merhametli
davranır. At, (hayvan) yavrusuna basmamak için ayağını bu sayede kaldırır."105

Selmânu'l-Fârisi (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu:
"Allah’ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlukat kendi aralarında birbirlerine
merhamet gösterirler. Doksan dokuz rahmet de Kıyamet günü içindir."106

Rasulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Allah, arz ve semayı yarattığı gün, yüz rahmet
yarattı. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır. Ondan yeryüzüne tek bir
rahmet indirmiştir. İşte anne, yavrusuna bununla şefkat eder. Vahşi hayvanlar ve kuşlar
birbirlerine bununla merhamet ederler. Kıyamet günü geldiği vakit Allah, rahmetine bunu
da ilâve ederek (tekrar yüze) tamamlayacaktır."107

Ömer İbnu'l-Hattâb (r.a) şöyle anlatıyor: "Rasulüllah (s.a.v) 'a bir grup esir getirilmişti. İçlerinde bir kadın vardı, göğüsleri sütle dolu idi. Bu kadın (sağa sola) koşuyor, esirler arasında bir çocuk bulduğu zaman onu yakalayıp kucaklıyor, göğsüne bastırıyor ve emziriyordu. (Dikkatleri çeken bu manzara karşısında), Hz. Peygamber:

"Bu kadının, çocuğunu ateşe atacağına kanaatiniz olur mu?" dedi. Bizler:

"Hayır!" diye cevap verince Hz. Peygamber:

"(Bilin ki), Allah’ın kullarına olan rahmeti, bu kadının çocuğuna olan şefkatinden
fazladır" buyurdu."108

Kaynaklar

104: Buhâri, Tevhid 15, 22, 28, 55, Bedi'ül'-Halk 1; Müslim, Tevbe 14, (2751); Tirmizi, Daavat 109,(3537).)

105: Buhâri, Edeb 19, Rikâk 19, Müslim 17, (2752); Tirmizi, Daavât 107-108, (3535-3536).

106: Müslim, Tevbe 20, (2753).

107: Müslim, Tevbe 21.

108: Buhâri, Edeb 18; Müslim, Tevbe 22.

“Allah sadece kullarından merhamet sahibi olanlara rahmet eder.”109
Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“İnsanlara merhamet etmeyene Allah da rahmet etmez.”110
Rasulullah (s.a.v)’ın yanına bedevilerden bir grup insan geldi ve şöyle dediler:

-Ey Allah’ın Rasulü! Sizler çocuklarınızı öper misiniz? Rasulullah (s.a.v) da:

-Evet, buyurdu. Onlar:

-Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz, dediler. Rasulullah (s.a.v) da:

-Allah sizin kalplerinizden merhameti söküp aldıysa ben ne yapabilirim? buyurdu.”111

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Eğer mü’min Allah katındaki cezayı bilseydi, hiç kimse cenneti ümit edemezdi.
Eğer kafir de Allah katındaki rahmeti bilse, hiç kimse cennetten ümidini kesmezdi.”112

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz, “Allah’ım! Dilersen beni bağışla, dilersen bana merhamet et” diye 113

dua etmesin. Çünkü Allah’ı zorlayacak hiçbir kimse yoktur.”

Allah’ın rahmeti hem dünya hayatını hem de ahireti kuşatır.

“Kıyamet günü yüzleri ağaranlara gelince onlar Allah’ın rahmetinde olacaklardır.
Onlar orada ebedi kalacaklardır.” ( Ali İmran 107)

Allah insanlara rasgele rahmet etmez. Kulların da bazı görev ve sorumlulukları yerine
getirmeleri gerekir. Allah her şeyi belli bir yasaya bağlamıştır. Buna “sünnetullah” denir. Rahmetinin gelmesi de bazı kurallara bağlıdır. Allah’ın rahmetinin gelmesi için insanların ilk fail olması gerekir. İlk çaba, gayret ve hareket insanlardan ve toplumdan gelmesi gerekir. İnsanın veya toplumun Allah’ın rahmetine layık bir inanç ve yaşam tarzına sahip olmaları gerekir. İkinci aşamada Allah devreye girer ve rahmete hak kazanan insan ve toplumlara rahmetini gönderir. Allah’ın rahmeti hiçbir kimsenin tekelinde değildir. Allah’ın torpilli kulları yoktur.Allah rahmetini iman edip salih ameller işleyen ve rahmeti celbeden çalışmalarda bulunanlara indirir.

“Dilediğine (dileyene) azap eder, dilediğine (dileyene) de rahmet eder. O’na
döndürüleceksiniz.” (Ankebût 21)

“Rabbini sizi çok daha iyi bilir. Dilerse (dileyene) rahmet eder dilerse (dileyene)
azap eder.” (İsra 54)

“Herkes için yaptıklarına göre dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından
gafil değildir. Rabbin ğaniydir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi yok eder de arkanızdan
yerinize dilediği kimseleri getirir. Nasıl ki, sizi de başka bir kavmin neslinden meydana
getirdi.” ( En’am 132,133)

Kaynaklar:

109: Buhari 1284. Müslim 923.

110: Buhari 7376. Müslim 2319.

111: Buhari/Edep 18. Müslim/ Fedail 64. İbni Mace/Edep 4.

112: Müslim 2755.

113: Buhari 6339.

“Rahmetimizi dilediğimiz kimselere isabet ettiririz. İyilik yapanların
mükâfatlarını asla zayi etmeyiz.” ( Yusuf 56)

“ Allah rahmetini dilediği (dileyen) kimselere tahsis eder.” ( Bakara 105)

“Dileyeni (yahut dilediğini) rahmetine girdirir. Zalimlere ise şiddetli bir azap
hazırlamıştır.” ( İnsan 31)

Bu ayette geçen “Men Yeşâü” ifadesini hem dileyeni hem de dilediğini şeklinde
tercüme etmek mümkündür. Allah’ın rahmetine ulaşma konusunda Allah’ın dilemesi önemli
olduğu gibi insanların istemesi de önemlidir. Peygamberlik, mucize ve zenginlik gibi bazı rahmet ve lutüflar Allah’ın dilemesi ile gerçekleşir. Ama ilim, Allah’ın yardım ve zaferi, cennete girmek gibi rahmet çeşitlerinde kulun iradesi önceliklidir.

ALLAH KİMLERE RAHMET EDER?

Bunları Allah’ın en büyük rahmeti olan Kur’an’dan öğrenmeye çalışalım.

1-Allah, iyiliği emredip kötülüklerden sakındıran, namazı kılıp zekâtı veren ve Allah’a
ve Rasulüne itaat edenlere rahmetini indirir:

“İnanan erkekler ve inanan kadınlar, birbirlerinin velisidirler. İyiliği emrederler,
kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve Elçisine itâat ederler.
İşte onlara Allah rahmet edecektir. Allah daima üstündür, hüküm ve hikmet
sâhibidir.”(Tevbe 71)

“Allah’a ve Rasulûne itaat edin ki, merhamet olunasınız.” ( Ali İmran 132)

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve peygambere itaat edin ki, merhamet
olunasınız.” (Nur 56)

2-Allah Kur’an’a uyan ve müttaki olanlara rahmet eder:

“Bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Artık ona uyun ve müttaki olun ki rahmete
nail olasınız.” ( En’am 155)

3-Allah Kur’an okunurken susup dinleyenlere rahmet eder:

“Kur’an olunduğu vakit, hemen onu dinleyin ve susun ki merhamet olunasınız.” (A’raf 205)

4-Allah istiğfar edenlere rahmet eder:

“Hz. Salih kavmine şöyle dedi: Ey kavmim! Niçin iyilikten önce çabucak kötülüğü
(rahmetten önce azabı) istiyorsunuz? Allah’tan mağfiret dilemeli değil misiniz? Olur ki
esirgenirsiniz.” (Neml, 46)

5-Allah dünya ve ahiret azabından korkan ve günahlardan sakınanlardan rahmetini
esirgemez:

“Onlara, “Önünüzdeki ahiretten ve arkanızdaki günahlarınızdan korkun ki
merhamet olunasınız” denildiğinde aldırmazlar.” (Y asin 45)

6-Müslüman kardeşlerinin aralarını düzeltenlere Allah rahmet eder:

“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve takvalı
olun ki merhamet olunasınız.” ( Hucurât 10)

7-Başlarına bir bela ve musibet geldiği zaman “ İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn”
diyerek Allah’ı hatırlayanlara Allah rahmet eder:

“Onlar başlarına bir bela geldiğinde “Şüphesiz ki biz Allah’a aidiz ve O’na
döneceğiz” derler. İşte onlara Rablerinden mağfiret ve rahmet vardır. İşte onlar hidayete
erenlerdir.” ( Bakara 155-156)

8-Allah, iman edip hicret eden ve kendi yolunda cihad edenlere rahmet eder:

“Şüphesiz ki iman edip hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, Allah’ın
rahmetini ümit edenlerdir. Allah ğafûr ve rahîmdir.” (Bakara 218)

“Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlere, Allah tarafından derece
derece rütbeler, mağfiret ve rahmet vardır. Allah ğafûr ve rahîmdir.” ( Nisa 95-96)

9-Allah kendi dinine sarılanlara rahmet eder:

“Allah’a iman edip O’na sarılanları Allah, kendi katından bir rahmete ve lütfa
girdirecektir. Onları, dosdoğru bir yola iletecektir.” (Nisa 175)

10-Allah yeryüzünde fesat çıkarmayan, korku ve ümitle dua edenlere ve muhsinlere
rahmet eder:

“Yeryüzünü ıslah ettikten sonra, orada fesat çıkarmayın. Ve Allah’a korku ve
ümitle dua edin. Şüphesiz Allah’ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır.” ( A’raf 56)

11-Allah peygamberin yanında yer alanlara rahmet eder:

“Nihayet Hûd’u ve beraberindeki mü’minleri, tarafımızdan bir rahmetle
kurtardık ve o ayetlerimizi yalanlayıp iman etmeyenlerin kökünü kestik.” ( Araf 72)

12-Allah sabreden ve salihlerden olanlara rahmet eder:

“İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla! Bunların hepsi sabredenlerdendi. Onları
da rahmetimizin içine aldık, çünkü salihlerden idiler.” ( Enbiya 85,86)

13-Allah, Allah’a ve ahiret gününe iman edip infak edenlere rahmet eder:

“Yine bedevilerden öylesi vardır ki, Allah’a ve ahiret gününe inanır ve
harcadıklarını, Allah katında yakınlıklara, Peygamber dualarına vesile sayar. Dikkat edin! Bunlar gerçekten kendileri için Allah katında yakınlıktır. Allah onları cennetine koyacaktır. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir.” (Tevbe 99)

14-Allah, müşriklerden ve putlardan uzaklaşanlara rahmet eder:

“Mağaradakilerden biri arkadaşlarına şöyle dedi: Mademki, kavminizden ve onların
Allah’ı bırakıp taptıkları putlardan uzaklaştınız. O halde mağaraya çekilin de Rabbiniz
rahmetinden size genişlik versin ve size işinizde kolaylık göstersin.” ( Kehf 16)

KİMLER ALLAH’IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESERLER?

“De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden
ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan ve çok
merhamet edendir.( Zümer 53)

Allah’ın rahmeti her şeyi kuşattığı halde bazı insanlar Allah’ın rahmetinden ümit
keserler. Allah’ı hakkıyla tanıyamayan bu insanlar Allah’ın ayetlerine karşı önyargılı hareket ederler. Gerçeklere karşı kulaklarını, gözlerini ve kalplerini kapatırlar. Kur’an bu insanları şöyle niteliyor:

1-“Allah’ın ayetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr eden kafirler Allah’ın
rahmetinden ümit keserler.” ( Ankebût 23)

2-“Allah’ın rahmetinden ancak hak yoldan sapanlar ümit keserler.” (Hicr 56)

ALLAH’IN RAHMETİ OLMASAYDI NE OLURDU?

1-Hüsrana uğrardık:

“Eğer sizin üzerinizde Allah’ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, muhakkak hüsrana
uğrayanlardan olurdunuz.” ( Bakara 64)

2-Şeytanlara uyardık:

“Eğer sizin üzerinizde Allah’ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, pek azınız müstesna,
şeytana uyup giderdiniz.” ( Nisa 83)

3-Kâfirler bizi Allah’ın yolundan saptırırlardı:

“Allah’ın sana olan lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir grup seni Allah
yolundan saptırmaya yeltenirlerdi.” (Nisa 113)

4-Büyük bir azap dokunurdu:

“Eğer dünyada ve ahirette Allah’ın lütuf ve rahmeti üstünüzde olmasaydı, içine
daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi.” ( Nur 14 )

5-Asla kimse bizi temize çıkaramazdı:

“Eğer üstünüzde Allah’ın lütuf ve rahmeti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla
(günahlarından) temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitir ve bilir.” ( Nur 21)

İLİM - İRFAN

Ebubekir Sifil Hoca İslamoğlu’nu ele alıyor

Ebubekir Sifil Hoca İslamoğlu’nu ele alıyor ''İslamoğlu çok konuşuyor, çok yazıyor, çok şey söylüyor; ama dile getirdiği hakikatlerin hiç birisi yeni d...

Rukye tedavisi

Rukye tedavisi İnsan dünyaya gelişinden itibaren imtihan süreci işlemektedir. İnsanın dünya yaşamında karşılaştığı en büyük imtiha...

İletişim: | VAHDET HABER © 2010-2016 Tüm Hakları Saklıdır. | Yöresel Pazarı